ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

การเขียนจดหมายสมัครงาน

ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน

                                                                                               21 กรกฎาคม 2547

เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท รักคุณเท่าฟ้า จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
                       2. ใบรับรองการศึกษา
                       3. รูปถ่าย

          ผมทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์งานวันนี้ ฉบับที่ 149 วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2547 ว่าทางบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ผมมีความสนใจมาก จึงมีความประสงค์จะขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
          ประการแรก บริษัทของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ใช้บริการโฆษณาย่อยจากหนังสือพิมพ์ ในเครือของท่าน
          ประการที่สอง ผมมีความสนใจงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพิสูจน์อักษร ซึ่งเป็นงานที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถใช้ความรู้และ ความสามารถที่เรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยไทย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เป็นระหว่างที่ศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ผมได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งดังกล่าว
          ผมจึงมีความมั่น\ใจเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบประวัติของผม โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของผม พร้อมกันนี้ ผมได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
          ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบายในรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อผมได้เบอร์โทรศัพท์ 02-0444212 และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

                                                                                               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                                                                   (นายอภิสิน วีชาชีพ)


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน