ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 8 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

การเลิกจ้าง

การเลิกจ้าง
    นายจ้างออกหนังสือเลิกจ้าง เสร็จแล้วลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงาน นายจ้างต่อสู้ว่า ไม่ได้เลิกจ้าง ที่เซ็นต์หนังสือเลิกจ้างไปนั้นเพราะอ่านภาษาไทยไม่ออกก็เลยเซ็นต์  อยากทราบว่า  ผมจะมีทางชนะคดีไหมหรือจะต่อสู้ในแนวไหนครับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
    การเลิกจ้างอันเป็นเหตุให้ลูกจ้างมีสิทธได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคแรกและวรรคสอง ย่อมหมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น คดีที่ท่านพิพาทกับนายจ้างเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ท่านจะมีประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีในการแก้ต่างต่อสู้คดีตามข้ออ้างข้อเถียงเป็นไปในแนวทางไหนอย่างเพื่อประโยชน์แก่รูปคดีของตน จึงควรที่ท่านจะต้องนำรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนคดีมาปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีต่อไป

 

 

ขอบคุณ บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์

http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10353


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน