ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ จุฑามาศ วงษ์ใหม่

บทความแนะนำตัว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ง่าย มีความกระตื้อร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เสมอ มีความตั้งใจในการทำสิ่งไดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตรงเวลา มีสัมมาคาระวะ ต่อผู้ใหญ่ มีน้ำใจเอื้อเฟื่อเผื่อแพร่ เป็น คนตลกอารามณ์ดี ชอบเป็นผู้นำ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์

รูปบุคคลว่างงานธุรการ ประสานงานทั่วไป

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ธุรการ ประสารงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2559
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.68
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.61

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-08-21 ถึง 2014-07-20
บริษัทauntieannes.
โรบินสันเชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำขาย ทำขนม
เงินเดือน7000-8000
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ทำโอทีได้
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!